Ponuka služieb BOZP pre investorov

  • výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe – koordinátor bezpečnosti v zmysle § 5 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
  • spracovanie plánu bezpečnosti
  • posúdenie projektovej dokumentácie autorizovanou osobou
  • organizácia úradných skúšok vyhradených technických zariadení – VTZ, TZ, PZ, ZZ, EZ
vykonanie predkolaudačného auditu stavu BOZP a TZ na stavbe pred začatím kolaudačného konania

 

 
ABeP s.r.o. © 2011 • Privacy PolicyTerms Of Use :: Apycom jQuery Menus