Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika pri vyšetrovaní príčin vzniku závažných a smrteľných pracovných úrazov
 • Audit BOZP
 • Bezpečnostno-technické služby
 • vykonanie auditu stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Vašom pracovisku
 • zastupovanie firmy pri výkone dozoru – Inšpektorátom práce (previerky, vyšetrovanie úrazov a pod.)
 • vypracovanie dokumentácie BOZP a jej sústavné vedenie a aktualizácia
 • zisťovanie ohrozenia bezpečnosti a zdravia vo firme, vypracovanie a aktualizácia hodnotenia nebezpečenstiev podľa príslušných predpisov a vykonávaných činností
 • vypracovanie osnovy vstupných školení a osnovy periodických školení BOZP podľa aktuálnych pracovných profesií
 • usmerňovanie prideľovania a evidencie OOPP
 • informovanie o zmenách predpisov
 • vedenie evidencie oprávnených pracovníkov, sledovanie platnosti preukazov, osvedčení, oprávnení a podobné
 • návrh organizácie vstupných lekárskych prehliadok zamestnancov
 • organizácia vstupných školení BOZP pracovníkov
 • oznamovanie vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií TZ príslušným orgánom, a vedenie ich registrácie a evidencie podľa príslušných predpisov
 • vykonávanie kontroly stavu BOZP na pracovisku
 • návrh organizácie školenia BOZP zamestnancov v lehotách stanovených predpismi prostredníctvom lektorov s príslušným osvedčením
 • spolupráca so Sociálnou poisťovňou pri riešení odškodňovania pracovných úrazov
 • vykonávanie dychových skúšok na požitie alkoholických nápojov u určených okruhoch zamestnancov

 

Komplexné zabezpečenie protipožiarnej ochrany

 • vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarom a jej sústavné vedenie
 • vedenie dokumentácie PO v zmysle NR SR č. 314/2001 Z.z. a vykonávacích predpisov o ochrane pred požiarmi
 • vykonávanie požiarno-preventívnych kontrol pracovísk podľa príslušných predpisov, stanovenie nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolu ich plnenia
 • vykonávanie záznamov do požiarnej knihy
 • vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi (protipožiarnej hliadky, požiarne asistenčné hliadky, periodických a všeobecných školení, noví pracovníci a pod.) s použitím vlastnej audiovizuálnej techniky
 • zastupovanie organizácie v styku s OH a ZZ

 

 
ABeP s.r.o. © 2011 • Privacy PolicyTerms Of Use :: Apycom jQuery Menus